× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Amicizia riconciliata è una ...

Proverbi italiani


Amicizia riconciliata è una piaga mai saldata.

Proverbi italiani