× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Chi non ha un passato, non ha ...

Proverbi palestinesi


Chi non ha un passato, non ha un futuro.

Proverbi palestinesi