× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Chiedi alla tua borsa quello ...

Proverbi arabi - Chiedi alla tua borsa quello che ...


Chiedi alla tua borsa quello che devi comprare.

Proverbi arabi