× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Dio viene accanto ad ogni ...

Proverbi italiani


Dio viene accanto ad ogni pianto.

Proverbi italiani