× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Lo sdegno fa far di gran ...

Proverbi italiani


Lo sdegno fa far di gran cose.

Proverbi italiani