× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Nel buio, tutti i gatti sono ...

Proverbi africani


Nel buio, tutti i gatti sono leopardi.

Proverbi africani