× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Non cercare la falce quando ...

Proverbi italiani


Non cercare la falce quando è già tempo di mietere.

Proverbi italiani