× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Non grattugiare il formaggio ...

Proverbi piemontesi


Non grattugiare il formaggio prima di avere la pastasciutta.

Proverbi piemontesi