× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Non si può mutare la natura ...

Proverbi cinesi


Non si può mutare la natura di un uomo mutandolo d'abito.

Proverbi cinesi