× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Poco e nulla sono ...

Proverbi romaneschi


Poco e nulla sono parenti.

Proverbi romaneschi