× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Se vuoi raccolti migliori del ...

Proverbi bresciani


Se vuoi raccolti migliori del vicino, letama (concima con il letame) a S. Martino.

Proverbi bresciani