× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Segreto confidato, segreto ...

Proverbi italiani


Segreto confidato, segreto pubblicato.

Proverbi italiani