× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Sono rimasto con i pantaloni ...

Proverbi veneti


Sono rimasto con i pantaloni leggeri.

Proverbi veneti