× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Spesso a pagare le pene è ...

Proverbi italiani


Spesso a pagare le pene è chi non c'entra.

Proverbi italiani